Societatea noastră de avocaţi din Bucureşti poate reprezenta şi asista juridic atât persoane juridice, cât şi persoane fizice în privinţa oricăror litigii de natură comercială sau civilă, precum, cu titlul de exemplu, dar fără a se limita la:

  • Litigii comerciale

Reprezentarea şi asistarea juridică a persoanelor fizice sau juridice din Bucureşti şi judeţele limitrofe în cadrul oricăror litigii având drept una sau mai multe dintre părţi o persoană juridică, litigii izvorâte din derularea de fapte de comerţ de către respectiva(ele) persoană(e) juridică(e).

  • Litigii de muncă

Reprezentare şi asistare juridică la cele mai înalte standarde profesionale privind apărarea de către societatea noastră de avocaţi a intereselor angajatorilor sau angajaţilor în cadrul procedurilor litigioase decurgând din conflicte de muncă.

  • Litigii imobiliare

Reprezentare şi asistare juridică în privinţa litigiilor legate de dobândirea şi/sau exercitarea dreptului de proprietate sau de folosinţă a imobilelor aflate atât în Bucureşti, cât şi în ţară (consultanţă şi asistenţă în cadrul medierilor, negocierea acordurilor privind soluţionarea pe cale amiabilă a litigiilor, redactarea, înregistrarea şi susţinerea în faţa instanţelor de judecată a tuturor cererilor având ca finalitate soluţionarea în favoarea clientului a litigiului imobiliar).

  • Contestații la executare

Reprezentare şi asistare juridică, atât a părţii contestatoare, cât şi a celei intimate, în cadrul dosarelor de instanţă având ca obiect contestaţie la executare împotriva actelor de executare silită întocmite şi derulate de către executori judecătoreşti (creanţe civile) sau executori fiscali (creanţe bugetare).

Reprezentare şi asistare juridică la cele mai înalte standarde profesionale privind apărarea

  • Plângeri contravenționale

Asistenţă juridică şi reprezentare în domeniul sancţiunilor contravenţionale, respectiv contestarea în instanţă de către biroul nostru de avocatură a amenzilor şi sancţiunilor complementare prevăzute de legi speciale (în domeniul economic, al construcţiilor, deşeurilor menajere şi industriale, autorizaţiilor sanitar-veterinare şi de mediu, circulaţiei pe drumurile publice, etc).

  • Arbitraj comercial

Reprezentare și asistare juridică în fața Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, precum și în fata oricăror alte instanțe de arbitraj. Arbitrajul comercial reprezintă o formă de jurisdicţie alternativă la jurisdicţia instanţelor judecătoreşti, prin care pot fi soluţionate orice tipuri de litigii decurgând din sau în legătură cu un contract, inclusiv litigii referitoare la încheierea, executarea ori desfiinţarea unui contract.

Astfel, societatea noastră de avocaţi vă va putea asista în toate procedurile contencioase de soluţionare a litigiilor izvorând din relaţiile comerciale pe care societatea dumneavoastră le desfăşoară cu terţii. Având o echipă de avocaţi ale căror cunoştinţe juridice au fost completate de o practică judiciară variată, biroul nostru de avocatură deţine în momentul de faţă experienţa necesară pentru a reprezenta interesele clienţilor săi în orice situaţie litigioasă, prin realizarea de servicii juridice precum:

  • Redactarea tuturor documentelor necesare şi utile soluţionării litigiilor de către instanţele de judecată (cereri de chemare în judecată, întâmpinări, cereri reconvenţionale, cereri de intervenţie, etc.);
  • Formularea căilor de atac ordinare şi extraordinare (apel, recurs, contestaţie în anulare, revizuire, etc.);
  • Asistenţă şi reprezentare juridică în faţa instanţelor de drept comun şi a celor de arbitraj, în toate fazele procesuale.