Publicatii

COVID-19 -Amânarea plății ratelor la creditele bancare. Când vor trebui acestea platite și cu ce costuri suplimentare

Ce avem de făcut în momentul în care nu ne mai putem achita ratele către bănci? Este reeșalonarea ratelor/refinanțarea o soluție viabilă pe termen lung? Care este procedura legală de urmat în momentul în care suntem notificați/puși în întârziere de către bancă cu privire la neplata ratelor și consecințele juridice ce pot urma ca urmare a neplății? Modalitatea legală de notificare și de răspuns. Termene legale. Drepturile și obligațiile persoanei aflate în dificultate economică cauzată de cazul de forță majoră reprezentat de actuala epidemie de COVID-19 în raport cu instituțiile de credit. De ce este necesar să apelăm la un avocat specializat în credite bancare.

În contextul actualei epidemii de COVID-19, instituțiile statului au luat o serie de măsuri care vizează în special sectorele economic, al sănătății publice ori cel al educației și protecției sociale, în vederea limitării efectelor negative determinate de diminuarea ori întreruperea activităților socio-economice aferente acestor sectoare. 

Cu privire la acest aspect, dacă suntem puși în postura de a nu mai putea achita ratele către bănci, ori suntem notificați de către instituțiile bancare cu privire la neplata acestor debite, este important de cunoscut faptul că putem apela la procedura de amânare la plată a ratelor către toate instituțiile financiare de credit, inclusiv către societăți de leasing. În acest sens, Guvernul României a procedat la adoptarea OUG nr. 37/2020 – privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori (,,Ordonanța”), publicată în Monitorul Oficial din 30.03.2020.

În acord cu dispozițiile OUG mai sus amintite, au dreptul să solicite suspendarea plății ratelor instituțiilor de credit, respectiv instituțiilor financiare nebancare (IFN), următorii: persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, persoanele juridice, întreprinderile familiale și individuale, persoanele care exercită profesii liberale sau alte profesii, în baza unor legi speciale, indiferent de forma de exercitare a profesiei.

Pentru a beneficia de suspendarea rambursării ratelor, dobânzilor și comisioanelor, pe o perioada cuprinsă între o lună și nouă luni, fără a se depăși termenul de 31 decembrie 2020, debitorii au obligația să trimită creditorilor solicitări sub forma unor notificări, cel mai târziu până la data de 15 iunie 2020, termen prelungit pe parcusul stării de alertă, trebuind totodată să îndeplinească condițiile prevăzute în normele de aplicare a prevederilor OUG nr. 37/2020. Aceste notificări se pot transmite pe e-mail, printr-o cerere în format fizic ori prin completarea unui formular online, putând fi însă comunicate și telefonic. De asemenea, ele pot fi formulate și prin intermediul unui avocat cu experiență în credite bancare, variantă ce va asigura șanse sporite de acordare a solicitării adresate băncii, dată fiind abordarea juridică specifică a avocatului, precum și întemeierea în drept a solicitării formulate de către acesta.

Pentru a beneficia de măsurile menționate anterior, fiecare debitor trebuie să declare pe propria răspundere faptul că îndeplinește următoarea condiție generală de eligibilitate: situația gravă generată de epidemia de COVID-19 i-a afectat direct sau indirect veniturile proprii sau pe cele ale familiei sale, comparativ cu nivelul înregistrat anterior datei de 16 martie 2020, moment în care a fost decretată starea de urgență pe teritoriul României, aflându-se, din acest motiv, în imposibilitatea de a onora obligațiile de plată aferente creditului.

Legiuitorul enumeră, dar fără a limita, cauzele prezumate a afecta veniturile aferente persoanelor fizice, astfel: intrarea debitorului sau a unui membru de familie în șomaj tehnic; plasarea debitorului în carantină sau în izolare; reducerea salariului debitorului sau a unui membru de familie al acestuia; îmbolnăvirea cu COVID-19. Prin membrii de familie înțelegem: soț, soție, părinți și copii, care gospodăresc împreună.

De asemenea, în vederea suspendării rambursării ratelor scadente, trebuie să fie respectate și o serie de condiții cumulative, de data aceasta cu privire la credit, astfel: acesta trebuie să fie acordat până la data de 30 martie 2020, inclusiv; data scadenței finale a obligațiilor de rambursare a ratelor conform contractului de credit este ulterioară datei de 30 martie 2020, inclusiv; nu a fost declarată scadența anticipată până la data de 30 martie 2020, inclusiv; nu se înregistrează rate scadente la data de 16 martie 2020, sau, în caz contrar, debitorii au achitat sumele restante până la data solicitării suspendării.

Persoanele juridice, pe de altă parte, beneficiază de amânarea ratelor dacă dețin certificatul de situație de urgență. Acest certificat de situații de urgență se poate elibera dacă nivelul veniturilor sau nivelul încasărilor din lunile martie, aprilie sau mai 2020 este mai mic cu minim 25% decât media aferentă lunilor ianuarie și februarie 2020. Se impune ca aceste societăți să nu fie în insolvență la data solicitării amânării ratelor. La fel ca și în cazul termenului de solicitare de către persoanele fizice a amânării plății ratelor la creditele bancare, și termenul de obținere a certificatelor de situație de urgență a fost amânat până la data de 15 iunie 2020.

Instituțiile sesizate au obligația să soluționeze prin aprobare sau respingere cererea debitorului în termen de maximum 15 zile de la momentul recepționării solicitării. În cazul în care aceasta este aprobată, instituția financiară comunică letric sau prin poșta electronică decizia sa. În acest sens, legiuitorul precizează că modificarea contractelor de credit se produce prin efectul legii, nemaifiind necesară semnarea unor acte adiționale, iar noul grafic de rambursare va fi comunicat debitorului în termen de 30 de zile de la primirea solicitării.

Ca regulă generală, la finele perioadei de suspendare a plății ratelor, dobânda corespunzătoare sumelor scadente, a căror plată a fost suspendată, se va capitaliza la soldul creditului existent. Capitalul astfel majorat se plătește eșalonat pe durata rămasă până la noua maturitate a creditelor, prelungită proporțional cu durata de suspendare a rambursării debitului.

Ordonanța prin care a fost dispusă amânarea plății ratelor la credite prevede o excepție pentru creditele ipotecare contractate de către persoanele fizice, respectiv creditele acordate unei persoane fizice garantate cu ipotecă asupra unui imobil sau ce implică un drept legat de un bun imobil și credite acordate prin programul „Prima casă”. În situația acestora, dobânda aferentă perioadei de suspendare nu se va capitaliza. Această dobândă se va calcula conform prevederilor contractului de credit și va fi considerată o creanță distinctă și independentă a creditorului împotriva debitorului față de celelalte obligații ale debitorului izvorâte din contract. Debitorul va achita astfel dobânda ipotecară amânată eșalonat pe o perioadă de 5 ani, în rate lunare egale, începând cu luna imediat următoare încheierii perioadei de amânare.

În ceea ce privește viabilitatea deciziei debitorilor de a solicita suspendarea plății ratelor aferente creditelor datorate, instituțiile de credit sfătuiesc clienții să își analizeze nevoile în mod rațional și să nu ia decizii pripite, pentru a nu ajunge la prelungirea inutilă a duratei creditului alocat.

Cu privire la toate demersurile enumerate în cuprinsul prezentului articol, ce pot fi efectuate atât de către persoanele fizice, cât și de către cele juridice în vederea amânării plății ratelor aferente creditelor bancare contractate, este recomandată asistența, pe întreaga perioadă a procesului de inițiere/adresare/aprobare a unei astfel de cereri, a unui avocat specializat în credite bancare, un astfel de profesionist al dreptului fiind cel mai în măsură a aprecia în mod just avantajele, dezavantajele și riscurile implicate de un astfel de demers.

.