Publicatii

0

Modificări și apariții legislative

1. Legea prevenției nr. 270/22.12.2017 

Potrivit acestei Legi, în cazul în care societățile comerciale săvârsesc una/mai multe dintre faptele de natură contravențională ce intră sub incidența Legii prevenției, agenții constatori vor putea aplica doar sancțiunea avertismentului, însă de această măsură preventivă se poate beneficia o singură dată pentru fiecare faptă. Astfel, în cazul în care s-a savărșit din nou aceeași contravenție în termen de 3 ani de la data constatării savârșirii primei fapte, se vor aplica sancțiunile prevăzute de legea care le incriminează, altele decât sancțiunea avertismentului.

Astfel, în cazul constatării săvârșirii uneia dintre contravențiile care intră sub incidența acestei legi, agentul constatator va încheia un proces-verbal de constatare a contravenției prin care va aplica sancțiunea avertismentului și la care va anexa un plan de remediere, ce va cuprinde măsurile aplicate de agent și obligațiile legale pe care contravenientul are obligația să le îndeplinească într-un termen stabilit de către agentul constatator, denumit termen de remediere, ce va fi de maxim 90 de zile calendaristice de la comunicarea acestuia.

Astfel, în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data expirării termenului de remediere, agentul constatator va relua controlul, iar în cazul în care va constata că nu au fost respectate obligațiile stabilite în planul de remediere, în termenul acordat, organul de control va aplica sancțiunile, altele decât sancțiunea avertismentului, prevăzute de actele normative ce le reglementează.

De asemenea, agentul constatator nu va întocmi un plan de remediere, ci doar va aplica sancțiunea avertismentului, în cazul în care, în cursul derulării controlului, contravenientul își îndeplinește obligația legală sau în cazul în care contravenția săvârșită nu este continuă.

Lista tuturor contravențiilor ce intră sub incidența Legii prevenției se regăsește atașată în prezentul e-mail, iar în continuare vom expune cele mai importante fapte contravenționale ce vor beneficia de măsurile Legii prevenției:

  • Nedepunerea la timp a declarațiilor de înregistrare fiscalăde radiere a înregistrării fiscalerecapitulative privind TVAde mențiuni, informative;
  • Nedeclararea la timp a bunurilor și a veniturilor impozabile sau a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume asupra cărora legea prevede obligația declarării acestora la organele fiscale;
  • Depunerea de declarații recapitulative incorente sau incomplete;
  • Neemiterea și neînmânarea bonului fiscal clientului;
  • Neeliberarea facturii fiscale la cererea clientului;
  • Emiterea de bonuri fiscale ce conțin informații greșite sau emiterea de bonuri fiscale ce nu cuprind toate datele prevăzute de lege ( ex: denumirea și codul de identificare fiscală ale firmei, data și ora emiterii, denumirea bunului/serviciului, cantitatea, prețul);
  • Necomunicarea, de către angajatori, a locurilor de muncă vacante în termen de 5 zile lucrătoare de la vacantarea acestora, către agențiile județene de muncă din raza sediului;
  • Neîndeplinirea de către angajatori a obligației de anunțare a Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă, în termen de 3 zile, asupra angajării persoanelor care beneficiază de indemnizația de șomaj;
  • Lipsa obținerii, de către angajatori, a autorizației de funcționare pentru securitatea și sănătatea în muncă anterior începerii activității;

Lipsa întocmirii Raportului pentru autorități, de către angajatori, în cazul în care angajații acestuia sunt implicați într-un accident de muncă etc.

2. Ordonanța de Urgență nr. 23/2017 privind sistemul de plată defalcată a TVA 

Subliniem faptul că societățile comerciale obligate la aplicarea sistemului de plată defalcată a TVA au obligația de a comunica tuturor furnizorilor și clienților contul propriu de TVA, în caz contrar putând fi amendate cu amenzi cuprinse între 2.000 lei – 4.000 lei. 

De asemenea, amintim faptul că firmele ce vor aplica sistemul de plată defalcată a TVA și care încasează sume de bani în numerar/pe card de la persoane fizice/juridice sunt obligate să depună TVA aferentă sumelor încasate în contul propriu de TVA în termen de 30 de zile lucrătoare de la încasarea contravalorii livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii, iar în acest termen se pot efectua corecții, fără sancțiuni, asupra eventualelor plați TVA în alt cont decât acela de TVA al furnizorului.

După expirarea termenului amintit, se va aplica o penalitate de 0,06% pe zi din suma plătită eronat, începând cu ziua plății greșite și până în ziua corectării, însă nu mai mult de 30 de zile!

3. Formularul 600 

Termenul pentru depunerea Formularului 600 era 31 ianuarie 2018, însă acesta a fost prelungit, prin Ordonanța de Urgență, până la data de 16 aprilie 2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *