Contestația la executare reprezintă dreptul persoanei asupra căreia orice procedură de executare silită este îndreptată de a contesta în parte sau integral actele de executare efectuate împotriva sa. Un astfel de act de executare silită poate fi efectuat fie de către instituții ale statului ce-și asumă în mod automat rolul de creditor în raport cu persoana executată silit, respectiv Agenția Națională de Administrare Fiscală ori Direcțiile de Impozite și Taxe locale pe raza cărora contribuabilul își are domiciliul sau deține proprietăți impozabile, fie de către terți, respectiv persoane fizice sau juridice, ce pot efectua executarea silită exclusiv prin intermediul unui executor judecătoresc.

În privința acestora din urmă, una dintre situațiile cel mai des întâlnite în momentul de față o reprezintă procedurile de executare silită demarate de către bănci ori alte instituții financiare nebancare împotriva persoanelor fizice beneficiare de credite, indiferent de natura acestora (credite de consum, credite imobiliare fără ipotecă, credite ipotecare, etc). Aceste entități pot demara procedurile de executare silită împotriva debitorilor lor fie direct, prin intermediul unui executor judecătoresc, fie cesionându-și creanța unor firme specializate în recuperarea datoriilor provenite din credite bancare, producându-se astfel o novație de creditor. În ambele situații, contractul de credit pe care creditorul  l-a semnat cu banca va avea, in virtutea legii, calitatea de titlu executoriu, putând fi astfel pus direct în executare, fără a mai fi necesară parcurgerea vreunei proceduri judiciare (acțiune în instanță) prealabile.

Într-o astfel de situație, în care acțiunile creditorului par a avea un caracter discreționar în raport cu relația juridică avută cu debitorul său, este extrem de recomandat să apelați la consultanța și reprezentarea juridică pe care numai un avocat specializat în domeniul executării silite vi le poate oferi. În foarte multe dintre aceste cazuri banca sau cesionarul său pot comite abuzuri, atât cu privire la interpretarea în favoarea lor a clauzelor contractuale, a calculului dobânzilor și penalităților prevăzute în contractul de credit, cât și în ceea ce privește dreptul propriu-zis de punere în executare a acestuia. Dat fiind gradul crescut de complexitate al contractelor de credit pe care băncile ori alte insituții financiare nebancare le încheie cu clienții lor, precum și a multitudinii de clauze ce prezintă o doză ridicată de interpretabilitate, asistența unui avocat care să reprezinte debitorul în situația unei executări silite demarată în baza unui astfel de document apare ca fiind absolut necesară.

Procedura de executare silită constă, în majoritatea situațiilor, în identificarea bunurilor mobile sau imobile deținute de către debitor, precum și a disponibilităților bănești deținute în conturi ale instituțiilor bancare ori a veniturilor de orice natură, provenite din activități independente, salariu, pensie, etc. Ulterior acestei identificări, bunurilor imobile (terenuri, cu construcții sau fără, apartamente în cadrul imobilelor, etc) le va fi blocată cartea funciară, în vederea incapacitării debitorului de a-și mai înstrăina bunul, bunurile mobile (mașini, utilaje, orice alte bunuri susceptibile de a putea fi valorificate și care sunt înscrise pe numele debitorului) vor fi puse sub sechestru în vederea valorificării acestora prin scoatere la licitație publică, în timp ce conturile bancare deținând disponibilități bănești ale debitorului vor fi poprite în vederea debitării către creditor a sumelor de bani ce constituie obiectul executării silite. De asemenea, veniturile provenite din activități independente, cele salariale ori provenite din pensii vor putea fi executate la sursă, respectiv prin notificarea terțului poprit (a colaboratorului, angajatorului sau casei de pensii) cu privire la obligativitatea sa de a redirecționa o parte din sumele cuvenite debitorului către creditor, până la concurența sumei totale datorată acestuia.

Conform legii, orice persoană împotriva căreia au fost efectuate acte de executare silită are dreptul de a contesta executarea într-un termen de maxim 15 zile (în funcței de natura actului de executare, acest termen poate fi chiar mai mic) de la data la care a luat cunoștință asupra actelor în cauză. De aceea, într-o astfel de situație este foarte important ca persoana împotriva căreia executarea este îndreptată să nu rămână în pasivitate și să apeleze cat mai rapid la un avocat specializat în această direcție, în vederea redactării și înregistrării în termen a contestației la executare. După expirarea termenului legal privind introducerea acestei contestații, debitorul va fi decăzut din dreptul de a o mai introduce, acțiunea sa urmând a fi respinsă ca tardiv introdusă.

Printre cele mai frecvente cauze datorită cărora o persoană se poate găsi sub executare silită se numără impozitele neachitate către administrația financiară, provenite din venituri obținute din activități independente, în calitate de persoană fizică autorizată sau profesionist, impozitele (aplicate asupra bunurilor mobile si imobile deținute) și amenzile neachitate către bugetele autorităților publice locale, precum și debitele neachitate datorate terților (contracte de împrumut cu alte persoane fizice, despăgubiri datorate în baza unei hotărâri judecătorești, credite bancare, etc.).

 

În privința tuturor acestor situații, și nu numai, avocații din cadrul societății nostre vă vor putea oferi consultanță, reprezentare și asistare juridică în vederea derulării procedurilor contencioase și/sau judiciare împotriva actelor de executare silită efectuate de către creditori, precum, cu titlu de exemplu, dar fără a se limita la:

  • Redactarea de adrese către instituțiile statului, creditoare în procedura de executare silită, în vederea lămuririi naturii și/sau întinderii debitului pretins de către acestea;
  • Redactarea contestației la executare formulată împotriva actelor de executare silită efectuate împotriva clientului și înregistrarea acesteia pe rolul instanței de judecată competente;
  • Reprezentare și asistare juridică în fața instanței de judecată în cadrul dosarelor având ca obiect contestație la executare, atât în faza procesuală de fond, cât și în cea de apel (dacă va fi cazul);
  • Reprezentare și asistare juridică în relația cu organul de executare fiscală ori executorul judecătoresc, în cadrul procedurii de executare silită.
  • Reprezentare şi asistare juridică a contribuabilului în faza de executare silită a creanţelor fiscale.