Publicatii

Apariții și modificări legislative iunie-august 2018, partea 1

Vă informăm asupra modificărilor legislative ce au fost adoptate în perioada iunie-august 2018, respectiv intrarea în vigoare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 459/2018 prin care a fost modificată Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

În continuare vom enumera principalele modificări aduse Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice o dată cu adoptarea O.U.G. nr. 459/2018.

 1. Art. 7 alin. 1a suferit modificări în privința pragurilor valorice: 

Astfel, “autoritatea contractantă are obligaţia publicării unui anunţ de participare şi/sau de atribuire în Jurnalul Oficial ai Uniunii Europene la atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru a căror valoare estimată, fără TVA, este egală sau mai mare decât următoarele praguri valorice:

a)24.977.096 lei (anterior acest prag era în cuantum de 23.227.215 lei), pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru de lucrări;

b)648.288 lei (anterior acest prag era în cuantum de 600.129 lei)pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru de produse şi de servicii;

c)994.942 lei (anterior acest prag era în cuantum de 929.089 lei), pentru contractele de achiziţii publice/acordurile-cadru de produse şi de servicii atribuite de consiliul judeţean, consiliul local, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi de instituţiile publice aflate în subordinea acestora;

d)3.376.500 lei (anterior acest prag era în cuantum de 3.334.050 lei), pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru de servicii care au ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2”.

 1. Pragurile valorice, menționate la  7 alin. 5, pentru care autoritatea contractantă are dreptul de a achiziționa direct produse/servicii/lucrăriau fost modificate:

“Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică de 135.060 lei (anterior acest prag era în cuantum de 132.519 lei), respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică de 450.200 lei (anterior acest prag era în cuantum de 441.730 lei)”.

 1. Pragurile valorice menționate la  19privind activităţile de achiziţie centralizată au fost modificate:

“Prin excepţie de la prevederile art. 17 şi 18, autoritatea contractantă poate aplica procedura simplificată sau, în condiţiile art. 7 alin. (5), achiziţia directă, pentru atribuirea contractelor pe loturi individuale, în cazul în care sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:

a)valoarea estimată, fără TVA, a lotului respectiv este mai mică de 360.160 lei (anterior acest prag era în cuantum de 355.632 lei), în cazul achiziţiei de produse sau servicii, sau mai mică de 4.502.000 lei (anterior acest prag era în cuantum de 4.445.400 lei), în cazul achiziţiei de lucrări”.

 

 1. Art. 40:

„Înfiinţarea de unităţi de achiziţii centralizate şi situaţiile şi condiţiile în care autorităţi contractante achiziţionează produse sau servicii de la unităţi de achiziţii centralizate care furnizează activităţile de achiziţie centralizate, precum şi în care unităţi de achiziţii centralizate care furnizează activităţile de achiziţie centralizate atribuie contracte de achiziţie publică/încheie acorduri-cadru de lucrări, produse sau servicii destinate altor autorităţi contractante se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, respectiv prin hotărâre a autorităţilor deliberative locale (mențiune adăugată prin O.U.G. nr. 459/2018).”

 1. Art. 65 alin. 2privind regulile aplicabile comunicărilor:

‚,Conţinutul ofertelor şi al solicitărilor de participare, precum şi cel al planurilor/proiectelor în cazul concursurilor de soluţii este confidenţial până la publicarea raportului procedurii (anterior momentul limită era deschiderea ofertelor, a solicitărilor de participare, a planurilor/proiectelor)”.

 

 1. Art. 68 alin. 2privind procedura de atribuire:

„Procedura de atribuire aplicată în cazul serviciilor sociale și al altor servicii specifice este:

 1. a) una din procedurile prevăzute la literele a)-g) de mai sus în cazul în care valoarea estimată este egală sau mai mare decât pragul valoric de 376.500 lei (anterior acest prag era de 3.334.050 lei),prag prevăzut pentru contractele de achiziție publică/acordurile-cadru de servicii care au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice;
 2. b) procedura proprie, în cazul în care valoarea estimată este mai mică decât pragul valoric de 376.500 lei (anterior acest prag era de 3.334.050 lei),pentru contractele de achiziție publică/acordurile-cadru de servicii care au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice”.

 

 1. La articolul 104 alin. 1 litera c)privind negocierea fără publicare prealabilă, s-a introdus următoarea mențiune:

„În situaţii în care se impune intervenţia imediată, autoritatea contractantă are dreptul de a realiza achiziţia publică în paralel cu aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare”.

 1. Art. 111 alin. 1privind criteriile de atribuire:

„Criteriile de atribuire utilizate pentru atribuirea contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru având ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2 la lege, și a căror valoare estimată este egală sau mai mare decât pragul de 3.376.500 lei (anterior acest prag era de 3.334.050 lei), sunt cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost, ținând-se seama de criteriile de calitate și de sustenabilitate ale serviciilor sociale”.

 

 1. Art. 161privind solicitările de clarificări sau informaţii suplimentare:

Modificările aduse alineatului 1 al articolului 161 se referă la cuantumul zilelor, respectiv: “în măsura în care solicitările de clarificări sau informaţii suplimentare au fost adresate în termenul prevăzut în anunţul de participare/de concurs, răspunsul autorităţii contractante la aceste solicitări trebuie să fie transmis cu cel puţin 10 zile (anterior termenul era de 6 zile), respectiv 5 zile (anterior termenul era de 4 zile) în situaţiile de urgenţă demonstrate în mod corespunzător de autoritatea contractantă (…)”.

A fost introdus alineatul 2: În cazul aplicării procedurii simplificate, termenele prevăzute la alin. (1) se reduc la 6 zile în cazul contractului de achiziţie publică de lucrări, respectiv 3 zile în cazul contractului de achiziţie publică de produse sau de servicii, sau cu cel puţin două zile, în cazul contractului de achiziţie publică de produse de complexitate redusă sau în situaţiile de urgenţă, demonstrate în mod corespunzător de către autoritatea contractantă, înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor sau solicitărilor de participare”.

 1. Art. 166 alin. 2privind motivele de excludere a candidatului/ofertantului:

” Prin excepţie de la dispoziţiile art. 165 alin. (1) şi (2), un operator economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci când cuantumul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate şi restante este mai mic de 10.000 lei (anterior acest prag era de 4.000 lei).”

 

 1. La articolul 187privind criteriile de atribuire, după alineatul (3) s-a introdus alineatul (3^1):

“(3^1) Autoritatea contractantă poate utiliza criteriul preţul cel mai scăzut numai în situaţia în care achiziţionează produse, servicii sau lucrări a căror valoare estimată a contractului nu depăşeşte pragurile prevăzute la art. 7 alin. (1).”

 

 1. Art. 213 alin. (2)privind finalizarea procedurii de atribuire:

” Autoritatea contractantă are obligaţia de a face publică decizia de anulare a procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, însoţită de justificarea anulării procedurii de atribuire, prin intermediul platformei electronice prevăzute la art. 150 alin. (1), în termen de 3 zile (anterior termenul era de 5 zile) de la adoptarea deciziei de anulare.”

 1. Alineatul 2 al art. 214a fost abrogat
 1. Art. 215 alin. (1)privind informarea candidaţilor/ofertanţilor:

Autoritatea contractantă informează fiecare candidat/ofertant cu privire la deciziile luate în ceea ce priveşte rezultatul selecţiei, rezultatul procedurii, respectiv atribuirea/încheierea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru sau admiterea într-un sistem dinamic de achiziţii, inclusiv cu privire la motivele care stau la baza oricărei decizii de a nu atribui un contract, de a nu încheia un acord-cadru, de a nu implementa un sistem dinamic de achiziţii ori de a relua procedura de atribuire, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 zile (anterior termenul era de 5 zile) de la emiterea deciziilor respective”.

 

 1. Art. 221privind modificarea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru:

La alin. 1:  – lit. a) au fost eliminate mențiunile “indiferent dacă sunt sau nu sunt evaluabile în bani” și “sau alte opțiuni”.

– dispozițiile de la lit. b) au fost înlocuite cu următoarele prevederi:

pentru lucrările, serviciile sau produsele adiţionale din partea contractantului iniţial, în limita a maximum 50% din valoarea contractului iniţial, care au devenit necesare şi nu au fost incluse în procedura de achiziţie iniţială, iar schimbarea contractantului:

1.(i) este imposibilă din motive economice sau tehnice, precum cerinţe privind interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu echipamentele, serviciile sau instalaţiile existente achiziţionate în cadrul procedurii de achiziţii iniţiale; şi

2.(ii) ar cauza autorităţii contractante o creştere semnificativă a costurilor”

                      – lit. d) pct. (ii) a fost adăugată mențiunea “achiziție sau insolvență” și eliminată mențiunea “acordul-cadru”, actuala formă a acestei dispoziții legale fiind: “ drepturile şi obligaţiile contractantului iniţial rezultate din contractul de achiziţie publică/acordul cadru sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune, divizare, achiziţie sau insolvenţă, de către un alt operator economic care îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie stabilite iniţial, cu condiţia ca această modificare să nu presupună alte modificări substanţiale ale contractului de achiziţie publică şi să nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de prezenta lege

– lit. f) s-a introdus pct. iii): modificarea nu aduce atingere caracterului general al contractului sau al acordului-cadru în baza căruia se atribuie contractul subsecvent respectiv

Alineatul 2 s-a modificat având următorul cuprins: „în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a), clauzele de revizuire precizează limitele şi natura eventualelor modificări, precum şi condiţiile în care se poate recurge la acestea şi nu pot stabili modificări sau opţiuni care ar afecta caracterul general al contractului de achiziţie publică sau al acordului-cadru”.