Publicatii

Modificari si aparitii legislative de interes pentru societatile comerciale din Romania 

1. Majorarea salariului de bază minim brut garantat în plată în domeniul construcțiilor, precum și acordarea anumitor facilități fiscale

Preliminar, reamintim faptul că prin intrarea în vigoare a HG nr. 937/2018 la data de 1 ianuarie 2019, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, fără a include sporuri și alte adaosuri, a crescut de la 1.900 de lei la 2.080 de lei, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 12.43 lei/oră.

De asemenea, pentru personalul încadrat pe funcții pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puțin un an în domeniul studiilor superioare, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, fără a include sporuri și alte adaosuri, s-a majorat la 2.350 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 14.044 lei/oră.

În acest context, pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor realizate în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori care desfăşoară activităţi în sectorul construcţii şi care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 punctul 5 din Codul Fiscal au fost introduse următoarele modificări prin OUG nr. 114/2018:

 • în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019, salariul minim brut al angajaților din domeniul construcțiilor, fără a include sporuri și alte adaosuri, s-a majorat la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră;
 • scutirea de la plata impozitului pe venit;
 • în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2028 inclusiv, cota contribuţiei de asigurări sociale prevăzută de art. 138 lit. a) din Codul Fiscal se reduce cu 3,75 puncte procentuale;
 • în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2028 inclusiv, sunt exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate;
 • în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2028 inclusiv, cota contribuției asiguratorii pentru muncă se reduce la nivelul cotei care se face venit la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale constituit în baza Legii nr. 200/2006

2. Modificarea sectoarelor de activitate pentru angajații zilieri, precum și limitarea perioadei de prestare a acestor activități

Prin intrarea în vigoare a OUG nr. 114/2018 au fost introduse modificări majore în privința muncii necalificate prestate de zilieri.

Astfel, munca necalificată cu caracter ocazional se poate presta doar în următoarele sectoare de activitate: agricultură, vânătoare și servicii anexe; silvicultură, cu excepția exploatării forestiere; pescuit și acvacultură.

De asemenea, conform noii reglementări, o persoană nu poate presta activități în regim zilier mai mult de 120 de zile în decursul unui an calendaristic, cu excepția zilierilor care prestează activități în domeniul creșterii animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activităţi sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităţilor acreditate, precum şi în domeniul viticol, pentru care perioada poate fi de 180 de zile în decursul unui an calendaristic.

Aceste dispoziții stabilesc, totodată, interdicția beneficiarului de a utiliza o persoană mai mult de 25 de zile calendaristice în mod continuu în activităţile de tip zilier. Astfel, în situația în care activitatea depusă de zilier necesită o perioadă mai mare de 25 de zile, angajatorul poate încheia un contract individual de muncă pe perioadă determinată.

3. Majorarea plafonului deductibil pentru cheltuielile de îndatorare înregistrate de contribuabili de la suma de 200.000 euro la 1.000.000 euro

Prin intrarea în vigoare a Legii nr. 30/2019, la data de 01 ianuarie 2019, art. 40 ind. 2 alin. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal – referitor la impozitul pe profit datorat de persoanele juridice prevăzute de art. 13 din Codul Fiscal –  a fost modificat astfel:Contribuabilul are dreptul de a deduce, într-o perioadă fiscală, costurile excedentare ale îndatorării până la plafonul deductibil reprezentat de echivalentul în lei al sumei de 1.000.000 euro calculat la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României valabil pentru ultima zi a trimestrului/anului fiscal, după caz”.

4. Prelungirea termenului pentru depunerea Declarației unice până la data de 31 iulie 2019

 Prin intrarea în vigoare a OUG nr. 15/2019, s-a stabilit prelungirea termenului pentru depunerea Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice până la data de 31 iulie 2019 inclusiv.

5. Prelungirea termenului pentru restituirea taxelor speciale pentru autoturisme şi autovehicule până la data de 30 iunie 2019

Ca urmare a intrării în vigoare a OUG nr. 114/2018 la data de 28 decembrie 2018, s-a modificat termenul pentru restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, prevăzut de art. 1 alin. 6 din OUG nr. 52/2017.

În consecință, restituirea acestor sume fiind prelungită până la data de 30 iunie 2019.

6. Majorarea subvențiilor acordate angajatorilor care încheie un contract de ucenicie/de stagiu sau contract de muncă cu anumite categorii de persoane, de la 1.125 lei la 2.250 lei

Potrivit OUG nr. 60/2018, angajatorii beneficiază, la cerere, de o subvenție în cuantum de 2.250 lei în situația în care încheie contracte de muncă cu următoarele categorii de persoane:

 • șomeri care, în termen de 5 ani de la data angajării, îndeplinesc, conform legii, condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă dacă nu îndeplinesc condiţiile de a solicita pensia anticipată parţială, beneficiază lunar de această subvenție pe perioada angajării, până la data îndeplinirii condiţiilor respective,
 • șomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale, şomeri de lungă durată sau tineri NEET, beneficiază lunar de această subvenție pe o perioadă de 12 luni,
 • absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ, beneficiază lunar de această subvenție pe o perioadă de 12 luni,

precum și în situația încheierii unor contracte de ucenicie/de stagiu, pe întreaga perioadă de derulare a respectivelor contracte.

Însă, potrivit dispozițiilor art. 17 din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, această subvenție nu se aplică angajatorilor care:

 • anterior încheierii contractelor de ucenicie, au avut cu persoana în cauză încheiate alte contracte de ucenicie pentru aceeaşi calificare;
 • organizează programe de ucenicie în acelaşi domeniu de activitate în care ucenicul deţine deja o calificare ce cuprinde competenţele propuse a fi dobândite prin noul program de ucenicie;
 • în ultimul an au fost în raporturi de muncă cu persoana care urmează să încheie contract de ucenicie, cu excepţia situaţiei în care pentru persoana respectivă a fost încheiat contract individual de muncă pe perioada vacanţelor, în condiţiile Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor, cu modificările ulterioare;
 • se află în situaţia de insolvenţă, în procedură de executare silită, reorganizare suspendate sau restricţii asupra acestora.