Publicatii

COVID-19 – Protecția socială a persoanelor fără continuitate legala în muncă

Care sunt drepturile legale la protecție socială ale persoanelor care nu au avut continuitate în muncă? Care sunt condițiile ce trebuie îndeplinite de către o persoană pentru a beneficia de protecție socială în contextul actualei crize economice cauzată de epidemia de COVID-19? Care sunt categoriile sociale ce pot beneficia de ajutor de șomaj? Există în momentul de față vreo inițiativă legislativă/ordonanță/lege care să protejeze situația acestor persoane?

În contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 existentă în prezent atât la nivel național, cât și internațional, Guvernul României a procedat la adoptarea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale, modificând astfel O.U.G. nr. 158/2005 şi Legea nr. 399/2006, acte normative care conţin reglementări privind modul de acordare a concediilor şi indemnizaţiior de asigurări sociale de sănătate.

Astfel, potrivit noilor reglementări, persoanele asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate au dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, fără îndeplinirea condiţiei de stagiu de asigurare, în cazul urgenţelor medico-chirurgicale, tuberculozei, bolilor infecto-contagioase din grupa A, neoplaziilor şi SIDA. Lista cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale, precum şi bolile infecto-contagioase din grupa A este stabilită prin hotărâre a Guvernului.

De asemenea, în scopul prevenirii îmbolnăvirilor, persoanele asigurate au dreptul la concediu și indemnizație pentru carantină, fără îndeplinirea condiției privind stagiul de asigurare. Mai exact, concediul și indemnizația de carantină se acordă în baza unui certificat eliberat de Direcţia de Sănătate Publică și persoanelor asigurate care nu au realizat stagiul de cotizare complet de 6 luni.

În ceea ce privește noțiunea de „stagiu de asigurare”, menționăm faptul că acesta se compune din însumarea perioadelor:

a) pentru care s-a achitat contribuţia asiguratorie pentru muncă;

b) pentru care s-a achitat contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de către angajator sau, după caz, de către asigurat, respectiv de către fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale sau bugetul asigurărilor pentru şomaj;

c)pentru care s-a achitat contribuţia prevăzută la art. 3 alin. (3) din O.U.G. nr. 158/2005;

d) pentru care persoanele sunt asigurate fără plata contribuţiei potrivit art. 3 alin. (2) din O.U.G. nr. 158/2005.

Totodată, precizăm faptul că se asimilează stagiului de asigurare perioadele în care:

a) asiguratul beneficiază de concediile şi indemnizaţiile prevăzute de O.U.G. nr. 158/2005;

b) a beneficiat de pensie de invaliditate;

c) a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora cu examen de licenţă sau de diplomă organizat în prima sesiune. Dovada absolvirii cursurilor de zi ale învăţământului universitar se face cu diplomele eliberate de instituţiile autorizate, în condiţiile legii. Dovada duratei normale a studiilor respective se face cu diploma de absolvire, foaia matricolă sau cu adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ superior;

d) a beneficiat de indemnizaţie lunară pe perioada concediului de acomodare, potrivit Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată, de indemnizaţie pentru creşterea copilului potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

e) persoanele asigurate au realizat, în temeiul legislaţiei interne a unui stat membru al Uniunii Europene, a Spaţiului Economic European sau a Confederaţiei Elveţiene pentru care sunt incidente prevederile legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, stagii de asigurare atestate prin intermediul formularului european privind totalizarea perioadelor de asigurare, eliberat de instituţia competentă la care acestea au fost asigurate anterior.

În ceea ce privește indemnizația de șomaj, menționăm faptul că, potrivit Legii nr. 76/2002, persoanele care pot beneficia de această indemnizație sunt cele care se pot găsi în una dintre următoarele situaţii:

a) le-au încetat raporturile de muncă din motive neimputabile lor;

b) le-au încetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor;

c) le-a încetat mandatul pentru care au fost numiţi sau aleşi, dacă anterior nu au fost încadraţi în muncă sau dacă reluarea activităţii nu mai este posibilă din cauza încetării definitive a activităţii angajatorului, în situaţia persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti;

d) le-a încetat mandatul pentru care au fost aleşi, în situaţia persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în funcţii alese în cadrul persoanelor juridice fără scop patrimonial;

e) le-a încetat raportul de muncă în calitate de membru cooperator, din motive neimputabile lor;

f) au încheiat contract de asigurare pentru şomaj şi nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare;

g) au încetat activitatea ca urmare a pensionării pentru invaliditate, dar care ulterior au redobândit capacitatea de muncă şi nu au reuşit să se încadreze în muncă;

h) le-au încetat raporturile de muncă sau de serviciu din motive neimputabile lor, în perioada de suspendare a acestora, potrivit legii;

i) reintegrarea în muncă, dispusă prin hotărâre judecătorească definitivă, nu mai este posibilă la unităţile la care au fost încadrate în muncă anterior, din cauza încetării definitive a activităţii, sau la unităţile care au preluat patrimoniul acestora;

j) le-a încetat contractul de mandat sau contractul de management, în situaţia administratorilor societăţilor, companiilor/societăţilor naţionale şi regiilor autonome, desemnaţi/numiţi în condiţiile legii, care desfăşoară activitate pe bază de contract de mandat, precum și a directorilor care desfăşoară activitate pe bază de contract de mandat și a managerilor care desfăşoară activităţi în baza contractului de management;

k) le-a încetat activitatea desfăşurată în baza raportului juridic, în considerarea căruia au realizat venituri din salarii sau asimilate salariilor, din motive neimputabile lor;

l) le-a încetat activitatea desfăşurată în baza raportului juridic, în considerarea căruia au realizat venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, din motive neimputabile lor.

Aceste categorii de persoane beneficiază de indemnizație de șomaj dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

  • au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii;
  • nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare;
  • nu îndeplinesc condiţiile de pensionare, conform legii;
  • sunt înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în a căror rază teritorială îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa, dacă au avut ultimul loc de muncă ori au realizat venituri în acea localitate.

De asemenea, menționăm faptul că beneficiază de indemnizație de șomaj și următoarele categorii de persoane, dacă fac dovada îndeplirii condițiilor prevăzute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă:

a) sunt absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ, în vârstă de minimum 16 ani, care într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale;

b) sunt absolvenţi ai şcolilor speciale pentru persoane cu handicap în vârstă de minimum 16 ani, care nu au reuşit să se încadreze în muncă, potrivit pregătirii profesionale.

Aceste din urmă două categorii de persoane beneficiază de indemnizaţii de şomaj dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) sunt înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în a căror rază teritorială îşi au domiciliul;

b) nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare;

c) nu îndeplinesc condiţiile de pensionare, conform legii.

Indemnizaţia de şomaj se acordă persoanelor la cerere, după caz, de la data:

a) încetării raporturilor de muncă;

b) încetării raporturilor de serviciu;

c) încetării mandatului pentru care au fost numite sau alese;

d) expirării duratei sau desfacerii contractului militarilor angajaţi pe bază de contract.

e) încetării calităţii de membru cooperator;

f) încetării contractului de asigurare pentru şomaj;

g) încetării motivului pentru care au fost pensionate;

h) încetării motivului pentru care au fost suspendate raporturile de muncă sau de serviciu;

i) rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti;

j) încetării contractului de mandat, a contractului de management sau, după caz, a raportului juridic în considerarea căruia s-au realizat venituri de natura celor prevăzute la art. 19 lit. h) din Legea nr. 76/2002.

k) expirării perioadei de 60 de zile, prevăzută la art. 17 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 76/2002;

l) absolvirii, pentru cazurile prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 76/2002.

În acest sens, este important de precizat faptul că indemnizaţia de şomaj se acordă de la data menționată anterior dacă cererea este înregistrată la Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă în termen de 10 de zile de la această dată. În situația în care cererea este înregistrată după expirarea termenului de 10 de zile, dar nu mai târziu de 12 luni de la data încetării raporturilor de muncă, indemnizaţia de şomaj se acordă începând cu data înregistrării cererii.

În ceea ce privește natura termenului de 12 luni, menționăm faptul că acesta este un termen de decădere, astfel încât dacă persoanele care îndeplinesc condițiile pentru acordarea indemnizației de șomaj nu depun cererea în fața Agenției pentru Ocuparea Forţei de Muncă în termen de 12 luni de la data încetării raportului de muncă, mandatului, contractului de asigurare, etc., acestea pierd dreptul de a obține aceste sume.