Publicatii

0

Modificări și apariții legislative aprilie-mai 2018

Vă informăm asupra modificărilor legislative ce au avut loc în luna aprilie/mai 2018 și care prezintă importanță pentru angajatori, respectiv intrarea în vigoare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 53/2017 pentru modificarea și completarea Codului Muncii și Legea nr. 86/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfășurate de zilieri.

  1. Impunerea unei limite maxime pentru amenzile aplicate în cazul muncii nedeclarate

Privitor la munca nedeclarată („munca la negru” – munca efectuată fără forme legale, munca prestată de salariații angajați part-time în afara programului de muncă, munca prestată de salariat pe perioada cât contractul de muncă este suspendat sau nu a fost transmis în Revisal), conform prevederilor O.U.G. nr. 53/2017 au fost introduse amenzi foarte ridicate pentru angajatori, concomitent cu plafonarea cuantumului total al amenzilor ce pot fi aplicate acestora pentru săvârșirea unei singure contravenții.

Plafonul maxim al cuantumului amenzilor aplicate angajatorilor în cazurile de muncă nedeclarată este de 200.000 lei.

Cuantumurile amenzilor pe care le pot primi angajatorii pentru cazurile de muncă nedeclarată sunt următoarele:

a) primirea la muncă a uneia sau a mai multor persoane fără încheierea unui contract individual de muncă se sancționează cu amendă în cuantum de 20.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată, fără a depăşi valoarea cumulată de 200.000 leimenționăm faptul că prin actuala modificare legislativă, această faptă nu mai este considerată infracțiune (astfel după cum era prevăzută până în prezent – în cazul primirii la muncă a mai mult de 5 persoane fără încheierea unui contract individual de muncă), ci este prevăzută drept contravenție;

b) primirea la muncă a uneia sau a mai multor persoane fără transmiterea elementelor contractului individual de muncă în Revisal cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii se sancționează cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată, fără a depăşi valoarea cumulată de 200.000 lei;

c) primirea la muncă a unuia sau a mai multor salariaţi în perioada în care acesta/aceştia are/au contractul individual de muncă suspendat se sancționează cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată, fără a depăşi valoarea cumulată de 200.000 lei;

d) primirea la muncă a unuia sau a mai multor salariaţi în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial se sancționează cu amendă de 10.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată, fără a depăşi valoarea cumulată de 200.000 lei.

  1. Reluarea ilegală a activității firmei în cazul instituirii sancțiunii suspendării activității acesteia este considerată infracțiune, iar sancțiunea prevăzută de lege pentru această faptă este închisoarea sau amenda

Conform O.U.G. nr. 53/2017, în cazul în care se constată săvârșirea faptelor menționate la punctul 1, respectiv literele a), b) și c), inspectorul de muncă va dispune măsura sistării activității firmei

Astfel, în cazul instituirii sancțiunii sistării activității firmei, angajatorii vor putea relua activitatea numai după achitarea amenzii contravenționale şi numai după ce au remediat deficiențele care au condus la sistarea activității, respectiv s-a procedat la încheierea contractului individual de muncă, la transmiterea elementelor contractului individual de muncă în Revisal sau s-a procedat la încetarea suspendării contractului individual de muncă şi prezentarea documentelor care dovedesc plata contribuţiilor sociale şi a impozitului pe venit aferente veniturilor salariale care se cuvin lucrătorului pentru perioada în care a prestat activitate nedeclarată.

Fapta angajatorului care își reia activitatea fără conformarea la plata amenzii și remedierea problemei ce a condus la sancțiunea respectivă constituie infracțiune şi se sancţionează cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă (nu este precizat explicit cuantumul acesteia).

Menționăm faptul că procedura prin care inspectorii de muncă pot decide sistării activității, ca sancțiune complementară, urmează a fi stabilită de Inspecția Muncii și trebuie aprobată prin ordin al Ministerului Muncii, astfel încât această sancțiune nu poate fi aplicată momentan.

  1. Evidențe speciale pentru salariații mobili și salariații care desfășoară muncă la domiciliu

Conform O.U.G. nr. 53/2017, a fost introdusă o nouă obligație pentru angajatori în cadrul raporturilor de muncă cu angajații mobili și cu salariații care desfășoară muncă la domiciliu.

Astfel, pentru salariații mobili și salariații care desfășoară muncă la domiciliu, angajatorul trebuie să țină evidența orelor de muncă prestate zilnic de către fiecare salariat în condițiile stabilite cu acesta prin acord scris, în funcţie de activitatea specifică desfăşurată. În cazul nerespectării acestei dispoziții, angajatorii pot fi sancționați cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei.

  1. Limite în acordarea zilelor libere legale pentru persoanele de altă religie decât cea creștină

Conform prevederilor legale în vigoare, angajații de alte religii decât cea creștină au dreptul anual la două zile libere pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creştine.

Prin O.U.G. nr. 53/2017 a fost introdusă o clarificare conform căreia zilele libere speciale menționate mai sus, privitor la persoanele aparţinând cultelor religioase legale, altele decât cele creştine, se acordă de către angajator în alte zile decât zilele de sărbătoare legală stabilite potrivit legii sau de concediu de odihnă anual. În cazul nerespectării acestei dispoziții, angajatorii pot fi sancționați cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

  1. Societățile comerciale române și străine vor putea să se autorizeze ca agenții de mediere a cererii și ofertei de muncă zilieră 

Conform Legii nr. 86/2018, societățile comerciale care vor putea să funcționeze ca agenții de mediere între cererea și oferta de muncă zilieră sunt:

  • societățile cu personalitate juridică înființate pe teritoriul României în condițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale care au ca obiect de activitate “Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă” – cod CAEN 7810;
  • societățile înființate în alte state membre ale Uniunii Europene sau în Spațiul Economic European în baza legislației statului de origine, care au fost supuse sau nu, după caz, unei condiţii de acreditare sau autorizare pentru prestarea de servicii de intermediere a muncii în statul respectiv şi care se stabilesc cu caracter permanent în România, în condiţiile Legii nr. 31/1990, sau prestează transfrontalier astfel de servicii pe teritoriul României, cu caracter temporar sau ocazional.

Trebuie menționat faptul că furnizorii de servicii de mediere a muncii care s-au acreditat deja sau care au îndeplinit obligația de notificare a Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă nu mai au obligația să se acrediteze încă o dată pentru prestarea unor astfel de servicii de intermediere a cererii și ofertei de muncă zilieră. În cazul acestora, singura obligație ce le incubă este aceea de a notifica Agenția județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă cu privire la desfășurarea serviciilor de intermediere a cererii și ofertei de muncă zilieră.

Subliniem faptul că firmelor care vor funcționa ca agenții de mediere pentru munca zilierilor le este interzis prin lege să solicite bani persoanelor interesate să lucreze ca zilieri, pentru activitățile de mediere pe care le desfășoară.

Constituie contravenții și se sancționează cu amendă următoarele fapte:

  • furnizarea, fără acreditarea sau notificarea prevăzută de lege, după caz, de servicii de intermediere între cererea şi oferta de muncă zilieră (amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei);
  • necomunicarea datelor, informaţiilor, precum şi neprezentarea tuturor înscrisurilor şi oricăror altor date sau documente solicitate de către agenţiile județene pentru ocuparea forţei de muncă, necesare în vederea îndeplinirii atribuţiilor care le revin acestora şi care au legătură cu controlul efectuat (amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *