Publicatii

0

Modificări și apariții legislative

1.Microîntreprinderile vor avea posibilitatea trecerii la impozitul pe profit, prin opțiune

Conform prevederilor O.U.G. nr. 25/2018, a fost reintrodusă, prin lege, posibilitatea microîntreprinderilor de a opta pentru aplicarea regimului impozitării pe profit, însă cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor două condiții: un capital social de cel puțin 45.000 lei și minim 2 salariați.

  Referitor la această ultimă condiție privind numărul minim de 2 salariați, condiția se consideră îndeplinită și în cazul microîntreprinderilor care se află în următoarele două situații, menționate în mod expres și limitativ de către legiuitor:

  –  au persoane angajate cu contract individual de muncă cu timp parțial, dacă fracțiunile de normă prevăzute în cadrul acestor contracte de muncă, însumate, reprezintă echivalentul unei norme întregi;

  –  au încheiate contracte de administrare/mandat, potrivit legii, în cazul în care remunerația acestora este cel puțin la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat.

  În cazul microîntreprinderilor care, pe perioada aplicabilității regimului de impozitare pe profit, se vor afla în situația de a avea sub 2 salariați, acestea vor avea obligația ca în termen de 60 de zile de la data apariției acestei situații să se conformeze condiției de a avea minim 2 angajați.

  Microîntreprinderile care îndeplinesc simultan cele două condiții menționate mai sus pot opta pentru aplicarea impozitului pe profit o singură dată, această opțiune fiind definitivă. Trecerea la impozitul pe profit va trebui comunicată către organele fiscale competente, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală.

  În cazul microîntreprinderilor care vor opta pentru schimbarea sistemului de impozitare, aceasta va opera prin modificarea vectorului fiscal, respectiv prin depunerea formularului 010 – Declarația de înregistrare fiscală/de mențiuni sau prin depunerea noului formular 700 – Declarația pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal.

  De asemenea, menționăm faptul că aceste dispoziții legislative au intrat în vigoare și sunt aplicabile începând cu data de 1 Aprilie 2018, respectiv începând cu trimestrul al doilea al anului în curs.

  1. Microîntreprinderile vor putea să își deducă din impozitul pe venit sponsorizările acordate entităților non-profit și unităților de cult

  Conform prevederilor O.U.G. nr. 25/2018, intrată în vigoare la data de 01.04.2018, începând cu trimestrul al doilea al anului 2018, microîntreprinderile vor avea posibilitatea de a deduce, din impozitul pe venitul obținut, sponsorizările pe care le acordă anumitor entități, în contextul în care până în prezent această posibilitatea nu le era conferită și microîntreprinderilor.

  Astfel, microîntreprinderile vor putea deduce sponsorizările acordate pentru susținerea entităților non-profit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, potrivit legii, până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe venitul microîntreprinderilor, datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.

  În cazul în care deducerea nu va fi efectuată în trimestrul în care au operat sponsorizările, aceasta se va reporta în trimestrele următoare, pe o perioadă de 28 de trimestre consecutive; în această situație, scăderea acestor sume, reprezentând sponsorizări, se va efectua în ordinea înregistrării lor, la fiecare termen de plată a impozitului pe venitul microîntreprinderilor.

  De asemenea,  microîntreprinderile ce vor opta pentru deducerea sponsorizărilor vor avea obligația de a depune o declarație informativă privind beneficiarii sponsorizărilor respective, aferentă anului în care au fost înregistrate cheltuielile respective, precum și, după caz, aferentă anului în care se vor reporta sponsorizările respective. Modelul și conținutul declarației informative urmează să fie stabilit de către organele fiscale, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 25/2018, respectiv până la data de 28 iunie 2018.

  1. Obligația societăților comerciale ce sunt supuse regimul impozitării pe profit de a depune o declarație informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private

  Potrivit prevederilor O.U.G. nr. 25/2018,  intrată în vigoare la data de 01.04.2018, alături de microîntreprinderile care au optat pentru trecerea la impozitul pe profit, și celelalte societăți comerciale cărora li se aplică acest regim și care vor opta pentru deducerea sponsorizărilor, a actelor de mecenat sau a burselor private vor avea obligația de a depune o declarație informativă privind beneficiarii sponsorizărilor /mecenatului /burselor private respective.

  Ca și în cazul microîntreprinderilor, această declarație va trebui depusă în anul în care au fost înregistrate cheltuielile respective, precum și, după caz, în anul în care se va reporta deducerea sponsorizările/mecenatului/burselor private respective. Modelul și conținutul declarației informative urmează să fie stabilit de către organele fiscale, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 25/2018, respectiv la data de 28 iunie 2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *