Publicatii

COVID-19 – Garantarea de către stat a creditelor acordate antreprenorilor de către bănci

Garantarea de către stat a creditelor acordate antreprenorilor de către bănci. Este această măsură valabilă în momentul de față? Vor fi necesare reglementări legislative suplimentare față de cele actuale? În sarcina cărei/căror instituții va cădea emiterea acestor reglementări?

În România, există foarte multe IMM-uri, societăți comerciale care sprijină, fiecare, individual, economia națională. Având în vedere faptul că acestea sunt cele care resimt cel mai puternic efectele negative ale crizei financiare generate de epidemia de  COVID – 19, statul a căutat soluții pentru a susține lichiditățile antreprenorilor care se află în impas.

În acest sens, prin O.U.G. nr. 42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii IMM INVEST ROMÂNIA, a fost aprobată ”Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19”. Modalitatea concretă de accesare a sprijinului financiar a fost detaliată în Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, în vigoare de la data de 08.04.2020.

Garantarea împrumuturilor de către stat. Ce presupune această măsură?

Garanția de stat conferă posibilitatea împrumutatului să obțină condiții financiare mai bune decât cele care sunt în mod normal disponibile pe piețele financiare, respectiv un nivel mai scăzut al dobânzii și/sau oferirea unor garanții mai puține. De asemenea, garanțiile de stat reprezintă un angajament asumat, în contul și în numele statului, prin Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de garant, de a plăti la scadență obligațiile neachitate ale debitorului garantat, în situația în care acest caz va fi ocurent. Mai precis, dacă beneficiarul unui credit garantat de către stat nu achită instituției de credit sumele datorate, statul, prin Ministerul Finanțelor Publice, va achita datoria. Ulterior, statul se va îndrepta împotriva beneficiarului creditului pentru a-și recupera garanția executată de către  bancă, sumă de bani ce va include și accesoriile aferente, într-o astfel de situație, pentru a-și proteja propriile interese, beneficiarul putând apela la un avocat specializat în credite bancare. Prin urmare, garanția reprezintă un ajutor de stat ce îmbracă forma fie a preluării riscului asociat, fie cel al unui avantaj acordat împrumutatului în vederea obținerii unor fonduri de creditare.

Care sunt facilitățile concrete ce pot fi accesate în baza schemei de ajutor de stat, aprobată prin O.U.G. nr. 42/2020?

Potrivit art. 1 pct. 1 din O.U.G. nr. 42/2020, un beneficiar poate accesa unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiții și/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, în limita maximă de 10.000.000 lei, cu garanție de stat de 80% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente creditului garantat.

Valoarea maximă a creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru este de 5.000.000 lei, iar pentru creditele de investiții este de 10.000.000 lei.

În cazul microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici, garanția de stat este de până la 90% din finanțare, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente creditului, valoarea maximă a creditului/ a liniei de creditare pentru finanțarea capitalului de lucru fiind de 500.000 lei pentru microîntreprinderi, respectiv de 1.000.000 lei pentru întreprinderile mici.

Valoarea maximă efectivă a creditului ce poate fi accesat de către un beneficiar, indiferent de tipul creditului (de finanțare/de investiții), este valoarea maximă a următorilor indicatori: 25% din cifra de afaceri netă aferentă anului 2019 / dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale (inclusiv contribuțiile sociale obligatorii) pentru anul 2019 / nevoile de lichiditate pentru următoarele 18 luni (justificate însă în baza unor documente probante întocmite in acest sens de potențialul beneficiar).

De asemenea, durata maximă a finanțărilor este de 72 de luni în cazul creditelor pentru investiții și de 36 de luni în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capitalul de lucru. În cazul creditelor/liniilor de credit pentru capitalul de lucru, durata maximă poate fi prelungită cu încă cel mult 36 de luni.

Pe lângă aceste măsuri, a fost aprobată, pentru toate categoriile de ajutoare de stat menționate anterior, și subvenționarea de către stat a dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, în procent de 100%. Perioada de subvenționare a dobânzii este de la momentul acordării creditelor/liniilor de credit contractate în cadrul programului, și până la 31 decembrie 2020.

Totuși, subvenționarea dobânzii urmează să fie aprobată, printr-un act normativ distinct, pentru anul 2020 și pentru următorii 2 ani, doar în condițiile în care creșterea economică estimată de Comisia Națională de Strategie și Prognoză pentru această perioadă se estimează sub nivelul creșterii economice din anul 2020.

Cine poate beneficia de aceste facilități?

IMM-urile care pot beneficia de ajutoarele de stat aprobate prin O.U.G. nr. 42/2020 trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii:

  • nu fac parte industria jocurilor de noroc și pariurilor, producția sau comercializarea de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope, activități de investigare și protecție;
  • nu se aflau în dificultate financiară la data de 31 decembrie 2019, în sensul pct. 20 și 24 din Comunicarea Comisiei – Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate 2014/C249/01, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 249 din 31 iulie 2014, dar au întâmpinat dificultăți financiare din cauza pandemiei COVID – 19;
  • nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanțelor Publice sau instituția de credit care acordă finanțarea;
  • nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanțările tip leasing, în ultimele 6 luni anterioare datei de 31 decembrie 2019 sau, dacă înregistrează restanțe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit;
  • nu se află în interdicție de a emite cecuri la data de 31 decembrie 2019 și nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei de 31 decembrie 2019, în baza de date a Centrale Incidențelor de Plăți;
  • nu sunt supuse procedurii insolvenței;
  • prezintă instituției de credit garanțiile colaterale solicitate;
  • sunt eligibili conform reglementărilor interne ale instituției de credit;
  • nu înregistrează obligații fiscale restante la bugetul central sau, în cazul în care înregistrează, se obligă să le achite din creditul/linia de credit pentru capital de lucru acordată în cadrul programului;
  • s-au angajat în scris să nu disponibilizeze personalul existent, de la data intrării în vigoare a O.U.G. 34/2020, până la data de 31 decembrie 2020.

Pentru o evaluare corectă și completă a condițiilor mai sus amintite, ce trebuie a fi îndeplinite de către un antreprenor pentru a beneficia de facilitățile acordate prin O.U.G. nr. 42/2020, asistența unui avocat cu experiență atât în credite bancare, cât și în relația cu instituțiile statului este puternic recomandată.

Când pot fi accesate ajutoarele de stat și care sunt pașii ce trebuie urmați?

Potrivit informațiilor comunicate de către Ministrul Finanțelor Publice, plafonul alocat programului este de 15 miliarde de lei și poate acoperi nevoile financiare a unui număr de 40.000 de IMM-uri.

Înscrierile au început inițial pe de data de 17 aprilie 2020, însă au fost amânate ulterior pentru data de 28 aprilie 2020 din cauza unor defecțiuni tehnice întâmpinate de platforma informatică imminvest.ro și va continua anul acesta, până la epuizarea sumelor totale alocate.

Potrivit Ghidului de completare a cererii online, publicat de Fondul Național de Garantare a Creditor pentru IMM, solicitanții trebuie să intre în aplicația disponibilă pe portalul imminvest.ro, să completeze online datele de identificare, la care atașează copie CI, copie CUI și declarația IMM și să solicite unul sau mai multe credite pentru investiții sau linii de credit pentru capitalul de lucru.

Ulterior, după verificarea îndeplinirii condițiilor și a informațiilor furnizate de către solicitant, se va emite acordul de principiu privind eligibilitatea ce va fi pus la dispoziția instituției de credit selectate. Aceasta din urmă va analiza cererea de finanțare și, după aprobarea creditului, va remite Fondului Național de Garantare a Creditor pentru IMM solicitarea privind acordarea garanției de stat. În cazul deciziei de neaprobare a creditului, orice antreprenor se poate adresa unui avocat cu experiență în astfel de situații, respectiv un avocat specializat în acordarea creditelor bancare, în vederea remedierii oricăror inadvertențe ori neajunsuri ce au determinat respingerea cererii de creditare.