Familia a reprezentat întotdeauna un aspect central al vieții oricărei persoane, dar și un subiect delicat atunci când au apărut situații conflictuale ori de natură a duce la dezbinarea acesteia. Creerea unei familii poate părea pentru mulți dintre noi un lucru facil și totodată armonios, tocmai datorită dezirabilității acestui demers, determinat de elementele care stau la baza sa, respectiv afecțiunea dintre soți, dorința de a avea copii și de a clădi un viitor acestora, concomitent cu asigurarea unor bătrâneți liniștite părinților.

Cu toate acestea, nu întotdeauna aceste dorințe se transpun cu succes în realitate. De multe ori, problemele pot apărea încă din primii ani ai căsătoriei, acestea acutizându-se pe măsura trecerii timpului, separarea devenind la un moment dat iminentă. Lucrurile sunt cu atât mai complicate cu cât divorțul dintre doi parteneri se produce în situația în care aceștia au copil sau copii minori, în acest caz apărând aspecte adiacente ce vor trebui soluționate într-un fel sau altul, precum custodia minorului(ilor), stabilirea programului de vizită a acestuia(ora), stabilirea și plata pensiei alimentare, etc.

În plus față de acestea, partajul bunurilor mobile și imobile, precum și a disponibilităților bănești deținute în comun de către cei doi soți reprezintă la rândul său un element care de multe ori nu se rezolvă prin simpla înțelegere a partenerilor, niciunul dintre aceștia nefiind dispus să renunțe la partea din patrimoniu ce consideră că i se cuvine, în favoarea celuilalt.

Alături de aspectele juridice ce țin de soluționarea conflictelor dintre doi parteneri, soț și soție, divergențe pot apărea și în ceea ce privește moștenirile, situații născute de cele mai multe ori în urma decesului unei persoane din cadrul familiei. Astfel, în situația în care unul sau altul dintre membrii familiei va fi nemulțumit de partea care i-a revenit în urma realizării succesiunii după persoana defunctă, acesta va avea liberă calea justiției privitor la atacarea actelor prin care respectiva succesiune și-a produs efectele (certificatul de moștenitor eliberat de către notar, testamentul defunctului, diverse alte acte care atestă drepturi patrimoniale sau nepatrimoniale ale celorlalți moștenitori asupra masei succesorale a defunctului, etc).

 

Privitor la totalitatea situațiilor mai sus amintite, avocații din cadrul societății noastre, specializați în ramura dreptului familial, vă pot consulta, reprezenta și asista în privința următoarelor activități juridice:

  • Asistență și reprezentare juridică în fața părții adverse, în negocierea termenilor și condițiilor legate de partajul bunurilor deținute în comun, stabilirea custodiei minorului(ilor), a pensiei alimentare, a programului de vizită, a educației ulterioare a copilului(ilor), etc.;
  • Consultanță, reprezentare și asistare juridică a oricăreia dintre cele două părți (reclamant sau pârât) în procedura premergătoare intentării acțiunii de divorț;
  • Reprezentare și asistare juridică în fața instanței de judecată, în cadrul procedurii judiciare de divorț (acțiune în instanță);
  • Reprezentare și asistare juridică ulterioară încheierii procedurii de divorț, fie în relația cu fostul soț/fosta soție, fie în relația cu executorul judecătoresc, în situația în care partea adversă nu respectă una sau mai multe dintre dispozițiile instanței menționate în hotărârea judecătorească, rămasă definitivă;
  • Consultanță juridică cu privire la drepturile și obligațiile născute în virtutea calității unei persoane de moștenitor al unei persoane defuncte;
  • Reprezentare și asistare juridică în procedura amiabilă de soluționare a diferendelor împotriva altor persoane cu drepturi reale sau pretinse asupra masei succesorale a unei persoane defuncte;
  • Reprezentare și asistare juridică în fața instanței de judecată, în litigiile având ca obiect drepturi asupra masei succesorale a unei persoane defuncte, ori încălcări ale acestora;
  • Reprezentare și asistare juridică în relația cu executorul judecătoresc, în vederea punerii în executare a hotărârii judecătorești rămasă definitivă, privitoare la întinderea drepturilor clientului, drept moștenitor, asupra masei succesorale a unei persoane defuncte.