Publicatii

0

Avocat contestatii ANAF

Procedura de contestare a actelor administrativ-fiscale emise de către Agenția Națională de Administrare Fiscală

Conform dispozițiilor Noului Cod de Procedură Fiscală, orice persoană care se consideră lezată în drepturile sale printr-un act administrativ-fiscal, emis de către o autoritate din cadrul A.N.A.F., are dreptul de a contesta respectivul act.
1.Conținutul și termenul de depunere a contestației

Contestația poate fi formulată, personal sau prin avocat, împotriva actelor administrativ-fiscale în termen de 45 de zile de la data comunicării acestor acte, sub sancțiunea decăderii, și trebuie depusă la organul fiscal emitent al actelor administrativ-fiscale ce fac obiectul contestației. De asemenea, contestația este scutită de la plata taxelor judiciare de timbru.
Însă, în cazul în care în cuprinsul actului administrativ-fiscal contestat nu este menționat termenul de depunere a contestației și organul fiscal la care trebuie depusă contestația, termenul de depunere a contestației nu va mai fi de 45 de zile, ci de 3 luni de la data comunicării respectivului act administrativ-fiscal.
Contestația privind actul administrativ-fiscal se formulează în scris și va cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele aspecte:

  • datele de identificare ale contestatorului;
  • obiectul contestației ;
  • motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază contestația;
  • dovezile pe care se întemeiază contestația;
  • semnătura contestatorului sau a împuternicitului acestuia .

Obiectul contestației îl poate constitui numai sumele și măsurile stabilite și înscrise de către organul fiscal (A.N.A.F.) în cuprinsul actului administrativ-fiscal atacat, iar limitele soluționării contestației sunt cele stabilite de contestator prin contestație.

2. Retragerea contestației

Există posibilitatea retragerii contestației până la momentul soluționării acesteia, fără a fi afectat dreptul contestatorului de a înainta o nouă contestație în interiorul termenului de depunere, menționat anterior.

3. Dreptul de a susține oral contestația

În termen de 30 de zile de la data înregistrării contestației contestatorul are dreptul de a solicita organului de soluționare din cadrul A.N.A.F. susținerea orală a contestației. Astfel, în cazul exercitării acestui drept, organul de soluționare trebuie să fixeze un termen pentru care va convoca contestatorul și persoanele interesate.

4.Suspendarea contestației

Referitor la posibilitatea suspendării executării actului administrative-fiscal contestat, introducerea contestației nu suspendă executarea actului contestat. Cu toate acestea, contestatorul are posibilitatea introducerii, recomandabil prin intermediul unui avocat, a unei cereri de suspendare în fața instanței de judecată competente pentru anularea, în tot sau în parte, a actului atacat. Una dintre condițiile pe care contestatorul trebuie să le îndeplinească pentru admiterea cererii de suspendare a executării actului adminstrativ fiscal este plata unei cauțiuni, în următorul cuantum:
a) de 10% din valoarea obiectului contestației, dacă această valoare este până la 10.000 lei;
b) de 1.000 lei plus 5% pentru ceea ce depăşeşte 10.000 lei;
c) de 5.500 lei plus 1% pentru ceea ce depăşeşte 100.000 lei;
d) de 14.500 lei plus 0,1% pentru ceea ce depăşeşte 1.000.000 lei;
e) 1.000 lei, dacă obiectul contestaţiei nu este evaluabil în bani.

Pe lângă plata unei cauțiuni, contestatorul mai trebuie să îndeplinească următoarele condiții pentru a obține suspendarea executării: introducerea contestației, dovada unui “caz bine justificat” și necesitatea prevenirii unei pagube iminente.

Însă, și în cazul admiterii cererii de suspendare, această suspendare va înceta de drept și fără nicio formalitate dacă în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei de soluționare a contestației nu va fi introdusă o acțiune în anularea actului adminstrativ-fiscal contestat la instanta judecătorească de contencios administrativ competentă, în condițiile legii.
Procedura contestației are natura unei proceduri prealabile de sesizare a instanței de judecată.

Menționăm faptul că, pentru a solicita anularea în tot sau în parte a actului administrativ-fiscal și eventual repararea pagubei cauzate, nu poate fi sesizată direct instanța de judecată, respectiv instanța de contencios administrativ competentă, fără parcurgerea în prealabil a procedurii de contestare la organul emitent (A.N.A.F.) a actului administrativ-fiscal.

Principiul “non reformatio in peius”
Foarte important de menționat este faptul că nu se poate crea o situație mai grea, din punct de vedere fiscal, contribuabilului-contestator prin soluționarea contestației introduse de către acesta.
În concluzie, în cazul în care considerați că prin emiterea unui act adminstrativ-fiscal v-au fost lezate drepturile, aveți posibilitatea formulării unei contestații adresată organului emitent, în condițiile menționate în prezentul articol. Ulterior, dacă prin decizia pronunțată în cadrul soluționării contestației, nu este înlăturată leziunea adusă drepturilor dumneavoastră, aveți dreptul de a ataca respectiva decizie la instanța judecătorească de contencios administrativ competentă, în condițiile legii. În privința ambelor proceduri, apreciem faptul că, pentru a vă asigura cele mai bune șanse de soluționare în favoarea dumneavoastră a situației, este recomandat să apelați la profesioniști ai dreptului fiscal, în speța la față la un avocat specializat în acest domeniu.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked *