Publicatii

0

Avocat imobiliare Bucuresti

Relația juridică dintre părțile contractelor imobiliare. Drepturi și obligații.

În relația dintre două părți ce urmăresc încheierea unei înțelegeri al cărei obiect îl reprezintă un bun imobil, asupra acestuia pot fi constituite drepturi reale imobiliare. Aceste drepturi pot fi, cu titlu de exemplu, drepturi de uz, uzufruct, abitație, superficie, servitute, etc.

Prin constituirea unui drept de superficie, superficiarul are dreptul de a edifica o construcție pe terenul altuia, dobândind dreptul de utilizare asupra terenului respectiv. Durata maximă pentru dreptul de superficie este de 99 de ani. Dispariția construcției nu va duce în mod automat la desfințarea superficiei. Asa după cum menționează Codul Civil, dreptul de superficie se va exercita în limitele și în condițiile actului încheiat între părți. În lipsa unei stipulații contrare, exercitarea dreptului de superficie va fi delimitată de suprafața de teren pe care se va construi și de cea necesară pentru exploatarea construcției edificată.

Uzufructul reprezintă dreptul de a utiliza bunul altor persoane și de a culege fructele acestuia, concomitent cu obligația de a-i conserva substanța. Odată constituit dreptul de uzufruct, beneficiarul său se va putea comporta față de bun la fel ca și proprietarul, cu excepția dreptului de dispoziție, fără a putea astfel vinde bunul. Uzufructul se încheie pe durata maximă a vieții uzufructuarului. În temeiul dreptului de uzufruct, beneficiarul său va putea uza de bun, atât el, cât și familia lui, dar și oricare alte persoane cărora uzufructuarul le cedează dreptul de utilizare prin încheierea contractelor de comodat sau locațiune. Prin închiriere, uzufructuarul va putea să încaseze chiria, aceasta reprezentând fructele civile ale bunului. Uzufructuarul va putea ceda dreptul de uzufruct dacă prin actul de constituire al acestuia nu se dispune altfel.

Dreptul de abitație conferă beneficiarului acestuia posibilitatea de a utiliza locuința unei persoane pentru uzul său sau al familiei sale. Există și servituți care se pot constitui prin convenția părților și care grevează un imobil. Conform Condului Civil, prin actul de constituire se pot impune în sarcina proprietarului unele obligații pentru asigurarea uzului și utilității fondului dominant, obligație care, sub condiția notării în cartea funciară, se transmite dobânditorilor subsecvenți ai fondului aservit.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked *