Publicatii

0

Firme recuperare datorii persoane fizice

Proceduri judiciare de recuperare a creanțelor (II)

Prima și cea mai des întâlnită soluție privind recuperarea creanţelor este aceea de a apela la procedura judiciară a ordonanţei de plată, procedură reglementată  în mod specific în Codul de procedură civilă și care prezintă atât avantaje, cât şi dezavantaje. Conform legii, cererea privind emiterea unei ordonanţe de plată împotriva unui debitor este aplicabilă  ”creanţelor certe, lichide şi exigibile, constând în obligaţii de plată a sumelor de bani ce rezultă din contractele civile, inclusiv cele încheiate între profesionişti şi o autoritate contractantă, constatate cu ajutorul unui înscris sau determinate pe baza unui statut, regulament sau altui înscris, însuşit între părţi prin semnătură sau în alt mode ales de lege”.

Procedura ordonanţei de plată nu poate fi folosită în vederea recuperarării unei creanțe înscrise la masa credală în cadrul unei proceduri de insolvență, chiar dacă aceasta îndeplinește cumulativ condițiile mai sus amintite.

Referitor la avantajele introducerii unei cereri privind ordonanţa de plată, legiuitorul nu prevede obligativitatea părţilor de a participa la şedinţele de informare pentru avantajele medierii, așadar debitorul nu trebuie pus în întârziere de către creditor, drept condiție obligatorie prealabilă introducerii acțiunii în instanță. Cereile cu privire la ordonanţa de plată se taxează conform reglementărilor în vigoare, respectiv cu suma de 200 lei (dacă valoarea debitului principal solicitat este mai mare de 10.000 lei) si cu 50 lei (dacă valoarea debitului principal solicitat este mai mică de 10.000 lei, caz în care procedura judiciară va purta numele de ”Cerere de valoare redusă”).

În cazul în care debitorul nu contestă prin întâmpinare certitudinea și/sau exigibilitatea debitului pretins de către reclamant, ordonanţa de plată se va emite în termen de maxim 45 de zile de la introducerea cererii, termenul fiind mai lung dacă debitorul contestă creanța prin întâmpinare, dar totodată mult mai scurt comparabil cu cel necesar soluţionării unei cereri întemeiată pe prevederile dreptului comun (cerere denumită și ”acțiune în pretenții”).

Ordonanţa de plată este executorie, chiar dacă este atacată cu cerere de anulare, şi are autoritate de lucru judecat provizorie, până la soluţionarea cererii în anulare, moment din care aceasta din urmă devine definitivă, indiferent dacă a fost admisă sau respinsă de către instanța de apel.

Ordonanţa de plată se va soluţiona în instanţă doar pe baza înscrisurilor ce se află la dosar şi a explicaţiilor şi lămuririlor părţilor. În cazul în care debitorul contestă creanţa, iar apărările de fond formulate de către acesta presupun administrarea și a altor probe, care sunt admisibile doar în procedura de drept comun, instanţa va respinge prin încheiere cererea creditorului în ceea ce priveşte emiterea unei ordonanțe de plată împotriva debitorului.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked *