Publicatii

0

Avocat drept fiscal Bucuresti

Aspecte procedurale privind înființarea societăților comerciale 

 1. 1. Acte necesare pentru înregistrarea în Registrul Comerțului a SRL, SNC, SCA, SA:
 • dovada verificării disponibilității și rezervării denumirii viitoarei societăţi;
 • actul constitutiv al societății;
 • declarația pe proprie răspundere a fondatorului/administratorului/cenzorului privind îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege pentru a deține această calitate;

 • documentul care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social, împreună cu dovada actului de proprietate al imobilului;
 • dovada constituirii capitalului social în condițiile actului constitutiv, respectiv minim 200 lei în cazul înființării unui SRL și minim 110.000 lei (echivalentul a 25.000 Euro) pentru o societate pe acțiuni sau în comandită pe acțiuni;
 • actele de identitate ale fondatorilor/administratorilor/directorilor (în copie);
 • specimenul(ele) de semnătură al(e) administratorului(ilor);
 • acordul vecinilor, acordul asociației de proprietari și al comitetului executiv al asociației, în cazul în care sediul social va fi stabilit într-un condominium (imobil de apartamente);
 • dovada achitării taxelor către Registrul Comerțului și a tarifului de publicare în Monitorul Oficial.
 1. Durată și costuri 
 1. Durata de înființare a unei societăți comerciale este de aproximativ 5 zile lucrătoare. Ulterior depunerii înscrisurilor menționate mai sus privind înființarea unei societăți comerciale, judecătorul delegat va analiza aceste acte şi, potrivit dispozițiilor art. 40 din Legea nr. 31/1990, în termen de 5 zile de la data constatării îndeplinirii cerințelor prevăzute de lege, acesta va dispune, prin încheiere, autorizarea constituirii societății și înmatricularea în Registrul Comerțului, în practică acest termen putând fi și mai scurt. 
 1. b. Costurile necesare înființării unei societăți comerciale sunt formate din:
 • taxă rezervare denumire firmă;
 • taxă notarială pentru specimenul de semnătură al administratorului;
 • capitalul social vărsat și consemnat de către fiecare asociat la bancă;
 • taxă cazier fiscal (se va achita la Registrul Comerțului, fiind inclusă în nota de calcul eliberată de către referentul care a înregistrat dosarul de constituire a societății);
 • taxă de înmatriculare în Registrul Comerțului;
 • tariful de publicare în Monitorul Oficial;
 • onorariul avocatului care va întocmi documentele și va îndeplini procedurile necesare în fața Registrului Comerțului.
 1. Impozit pe venit sau impozit pe profit

La momentul înființării unei societăți comerciale, regula generală prevede că aceasta se înregistrează ca fiind plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, conform art. 48 alin. (3) Cod Fiscal. Astfel, societatea comercială este obligată să plătească impozit pe veniturile microîntreprinderilor începând cu primul an fiscal, dacă la data înregistrării în Registrul Comerțului capitalul social al acesteia era deținut de persoane, altele decât statul și autoritățile locale persoane de drept privat, în  conformitate cu art. 48 alin. (3) Cod fiscal.

Cota generală de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor este de 3%, existând anumite situații în care această cotă poate fi de 1 sau 2%, cu aplicarea și respectarea condițiilor expres prevăzute de Codul fiscal. De la această regulă există două excepții prevăzute de dispozițiile art. 48  alin. (4) și respectiv art. 48  alin. (6) Cod Fiscal, respectiv:

 1. Societatea nu trebuie să se înregistreze ca microîntreprindere dacă la data înregistrării în Registrul Comerțului intenționează să desfășoare activități în următoarele domenii:
 • domeniul bancar;
 • domeniile asigurărilor și reasigurărilor, al pieței de capital, cu excepția persoanelor juridice care desfășoară activități de intermediere în aceste domenii;
 • domeniul jocurilor de noroc;
 • activități de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor petroliere și gazelor naturale.
 1. Dacă la data înregistrării în Registrul Comerțului persoana juridică nou înființată are subscris un capital social reprezentând cel puțin echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro, aceasta are dreptul de opțiune între a se înregistra ca microîntreprindere (respectiv de a plăti un impozit pe veniturile microîntreprinderilor de 3% ) sau de a fi plătitoare de impozit pe profit. Dacă a optat pentru a fi plătitoare de impozit pe profit, însă ulterior capitalul social se va reduce sub valoarea de 25.000 euro, atunci societatea comercială respectivă va redeveni plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor începând cu anul fiscal următor celui în care capitalul social este redus, conform art. 48alin. (5) Cod fiscal.

Este important de știut faptul că o societate comercială înregistrată ca microîntreprindere poate deveni ulterior plătitoare de impozit pe profit în situațiile prevăzute expres de dispozițiile art. 52 alin. (1) Cod fiscal, respectiv dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 100.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanță și management în veniturile totale este de peste 20% inclusiv. În această situație, societatea va datora impozit pe profit începând cu trimestrul în care s-au depășit oricare dintre aceste limite. Conform alineatelor următoare ale art. 52:

”(2) Limitele fiscale prevăzute la alin. (1) se verifică pe baza veniturilor înregistrate cumulat de la începutul anului fiscal. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exercițiului financiar precedent.

(3) Microîntreprinderile care în cursul unui trimestru încep să desfășoare activități de natura celor prevăzute la art. 48 alin. (6) datorează impozit pe profit începând cu trimestrul respectiv.

(4) Calculul și plata impozitului pe profit de către microîntreprinderile care se încadrează în prevederile alin. (1) și (3) se efectuează luând în considerare veniturile și cheltuielile realizate începând cu trimestrul respectiv.”

Calculul și plata impozitului pe profit se efectuează începând cu trimestrul în care s-au depășit limitele menționate mai sus.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked *