Publicatii

0

Avocat litigii comerciale Bucuresti

Clauza de reziliere a contractelor comerciale. Soluționarea litigiilor. 

Rezilierea contractului comercial dintre părți

Părțile contractante trebuie să  reglementeze, înainte de a începe orice fel de relații de colaborare, modul în care aceste raporturi vor înceta, și, mai ales, să anticipeze faptul că s-ar putea întâmpla ca cealaltă parte să nu își execute, în mod culpabil, obligațiile asumate și astfel va deveni dezirabilă încetarea contractului înainte de termen, respectiv rezoluțiunea/rezilierea acestuia.

În cadrul unei astfel de clauze contractuale se va reglementa modul în care rezilierea contractului va opera în cazul în care una dintre părți nu își execută obligațiile asumate prin contract, fiind indicat ca această reziliere să opereze, de drept, prin simpla declarație unilaterală a creditorului obligației neexecutate (pactul comisoriu, reglementat de art. 1553 Cod civil).

Pentru a înțelege importanța acestei clauze, prin care un contract este reziliat de drept, poate fi luat ca exemplu o situație foarte des întâlnită, respectiv un contract de închiriere în care locatarul nu poate achita chiria lunară, însă refuză să părăsească spațiul închiriat. Dacă locatorul a anticipat de la început faptul că va exista o astfel de situație, iar în cadrul contractului de închiriere s-a prevăzut că, în cazul în care locatarul nu achită la termen chiria lunară, contractul se consideră reziliat de drept, prin simpla declarație a locatorului, contractul de închiriere va fi astfel reziliat, iar locatarul va fi obligat să părăsească spațiul închiriat din momentul înscrierii declarației de reziliere în cartea funciară a imobilului, nemaifiind necesar ca locatorul să aștepte soluția vreunei instanțe de judecată care să constate reziliere contractului.

Instanța competentă în soluționarea litigiilor 

Clauza prin care părțile stabilesc instanța competentă în soluționarea litigiilor ce ar putea rezulta din contractul care urmează să fie încheiat este de asemenea o clauză esențială, în cadrul căreia trebuie să ținem cont de anumite aspecte, precum ar fi competența teritorială. Astfel, părțile pot stabili de comun acord ca litigiile rezultate din contract să se soluționeze pe rolul instanței competente de la sediul vânzătorului/prestatorului, reducând, în acest mod, cheltuielile de judecată ce ar putea rezulta dintr-un eventual litigiu.

O atenție mult mai mare însă trebuie avută atunci când în cadrul acestei clauze părțile doresc să stabilească competența materială în favoarea Curții de Arbitraj, în vederea soluționării eventualelor litigii rezultate din contract, în această situație clauza în cauză fiind numită și clauză compromisorie sau convenție arbitrală. Înainte de a introduce în contract o astfel de clauză, trebuie avute în vedere prevederile art. 553 din Codul de procedură civilă, respectiv: ”Încheierea convenției arbitrare exclude, pentru litigiul care face obiectul ei, competența instanțelor judecătorești”, ceea ce înseamnă că, din moment ce părțile contractante au stabilit prin contract competența Curții de Arbitraj în privința soluționării eventualelor litigii rezultate din contract, această competență va fi exclusivă, fără că părțile să mai aibă posibilitatea a se adresa instanțelor de judecată de drept comun.

De asemenea, părțile contractante trebuie să cunoască faptul că cererea de chemare în judecată introdusă la Curtea de Arbitraj este supusă unor taxe semnificativ mai mari față de taxele judiciare de timbru ce trebuie achitate pentru cererile introduse la instanțele de judecată de drept comun (spre exemplu, pentru cererea introdusă la Curtea de Arbitraj prin care se solicită obligarea pârâtului la plata unei sume de 100.000 lei, reclamantul va trebui să achite taxe în cuantum de aproximativ 17.000 lei. În schimb, în situația în care aceeași cerere va fi introdusă pe rolul instanțelor de judecată de drept comun, contravaloarea taxei de timbru judiciar ce va trebui să fie achitată va fi de aproximativ 3.000 lei).

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked *