Publicatii

Avocat online Bucuresti

Competențele, obligațiile și limitele profesiei de avocat

Profesia de avocat este liberă şi independentă, având funcţionare şi organizare autonome, în condiţiile prevăzute de lege şi statutul profesiei de avocat. Această profesie poate fi exercitată în mod direct, nemijlocit și neîngrădit doar de către avocaţii cu deplin drept de liberă practică.

Din punct de vedere profesional, avocatul se supune doar Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, codului deontologic al avocaților şi statutului profesiei de avocat. El are rolul de a apăra şi promova drepturile, interesele şi libertăţile legitime ale clienților săi. Exercitarea profesiei sale implică, printre altele, asistarea şi reprezentarea juridică a persoanelor fizice și juridice în faţa instantelor judecătoreşti şi a organelor de urmărire penală, autorităţilor şi instituțiilor publice, precum şi în fața oricăror altor persoane fizice sau juridice care au obligaţia de a asigura avocatului desfăşurarea activităţii în condiţiile impuse de lege.

Orice persoană are dreptul de a îşi alege în mod liber, neîngrădit, avocatul. Pentru exercitarea dreptului de apărare, avocatul are dreptul și totodată obligația de a stărui pentru realizarea liberului acces la justiţie, precum și pentru un proces echitabil, ce va fi soluționat într-un termen rezonabil.

Activitatea avocatului se realizează prin:

  • Consultaţii şi cereri cu caracter juridic;
  • Asistență şi reprezentare juridică în fata instanţelor de judecată, organelor de urmările penală, autorităţilor cu atribuţii jurisdicţionale, notarilor publici şi executorilor judecătorești, organelor administraţiei publice, precum şi oricăror alte persoane, în condiţiile legii;
  • Redactarea de acte juridice, atestarea identităţii partilor, a conţinutului şi datelor actelor prezentate spre atestare;
  • Apărarea şi reprezentarea cu mijloace juridice specifice a intereselor şi drepturilor legitime ale persoanelor fizice şi juridice precum şi în cadrul raporturilor acestora cu autorităţile publice şi sau orice persoană de cetățenie română sau străină;
  • Activităţi de mediere;
  • Activități fiduciare, care constă în primirea în depozit în numele clientului de fonduri şi bunuri care rezultă din valorificarea sau executarea de titluri executorii în urma încheierii procedurii succesorale (pentru persoanele fizice) sau a lichidării (pentru persoanele juridice), precum şi valorificarea şi plasarea lor, în numele şi pe seama clientului, activităţi de administrare de fonduri şi valori;
  • Stabilirea sediului pentru societăţi comerciale la sediul profesional al avocatului, precum şi înregistrarea în numele şi pe seama clientului a părților sociale sau a acţiunilor societăţii înregistrate;

Pentru exercitarea profesiei şi în legătură cu orice activități legate de profesia sa, avocatul este protejat de lege. În cadrul unui cabinet individual de avocat îşi poate exercita profesia un avocat definitiv, singur sau alături de alţi avocaţi cu care colaborează, denumiți avocați colaboratori. În scopul exercitării în mod mai eficient al profesiei, unele dintre cabinete se pot asocia, apropiindu-se astfel ca funcționalitate de societățile civile de avocatură.

Societatea civilă de avocatură este constituită din doi sau mai mulţi avocaţi definitivi. În cadrul societăţii civile, ca și în cazul cabinetelor individuale de avocat, îşi pot exercita profesia şi avocaţi colaboratori. Sub sancţiunile prevăzute de lege, este interzisă exercitarea oricărei activităţi specifice profesiei de avocat de către o persoană fizică fără a avea această calitate ori de către o persoană juridică, excepţie făcând societăţile civile profesionale de avocaţi cu răspundere limitată.